Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự, tham gia Đoàn Chủ tịch và phát biểu chỉ đạo; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đoàn kết, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và tình cảm đặc biệt của các cấp, các ngành, nhân dân đối với Đảng bộ Quân đội và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thường vụ Quân ủy Trung ương trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục quan tâm đến sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trân trọng!

T/M BAN THƯỜNG VỤ QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG

                                                                                                   PHÓ BÍ THƯ

                                                                                                   NGÔ XUÂN LỊCH