Hội thảo do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) phối hợp tổ chức. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản; Trần Doãn Tiến, Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trần Doãn Tiến khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là đòi hỏi khách quan, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong đó lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là nòng cốt.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Những năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự là lực lượng tuyến đầu, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội; đồng thời, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch Covid-19, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn…. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, báo chí cần nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức chuyên trang, chuyên mục và áp dụng các tiện ích đa phương tiện để chuyển tải hấp dẫn nội dung tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII. Mỗi cơ quan báo chí phải là “pháo đài” chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cùng với đó cần thực hiện tốt phương châm tăng cường tuyên truyền lan tỏa thông tin chính thống, “nhân cái đẹp để dẹp cái xấu”, đẩy lùi tiêu cực, lấn át các thông tin xấu độc. Mỗi cơ quan báo chí cần xác định đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của tòa soạn. Từ đó, xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan báo chí; mỗi nhà báo là một chiến sĩ mẫu mực, gương mẫu đi đầu nêu tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục có sơ, tổng kết đánh giá kết quả; tổ chức lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ, nhóm phóng viên chuyên sâu trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Gần 50 tham luận gửi tới hội thảo đã tập trung trao đổi một số vấn đề lý luận về báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí…

Phát biểu tại hội thảo, GS, TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh vai trò của báo chí cách mạng và đội ngũ các nhà báo trong sự nghiệp “phò chính trừ tà”. Theo GS, TS Hoàng Chí Bảo, “phò chính” là khẳng định chính nghĩa, “trừ tà” là đấu tranh phản bác lại những tiêu cực, sai trái và phản động. Đây là chữ dùng của Chủ tịch Hồ Chí minh trong bức thư “Gửi anh em văn hóa và trí thức Nam Bộ” ngày 25-5-1947.

Nêu ra những chỉ dẫn của Người cùng với những giá trị về tư tưởng, phong cách và phương pháp, về chính trị, đạo đức và văn hóa đối với giới văn hóa và trí thức, đặc biệt với các nhà báo, với báo chí cách mạng nước ra, GS, TS Hoàng Chí Bảo khẳng định: “Phò chính, trừ tà” là nhiệm vụ vẻ vang của báo chí cách mạng, thiên chức cao quý của nhà báo chiến sĩ. “Phò chính, trừ tà” nhưng phải hết sức cảnh giác và nhạy bén trước dấu hiệu bỏ chính, theo tà, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện tốt điều này, báo chí cách mạng cùng đội ngũ các nhà báo sẽ ngày một trưởng thành, góp phần giúp Đảng và dân tộc ta chiến thắng trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước.

Nhiều tham luận đã cung cấp các kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù của từng cơ quan báo chí.

leftcenterrightdel

Đại tá Đỗ Phú Thọ phát biểu tại hội thảo 

Nhấn mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu của tòa soạn, trên cơ sở thực tiễn việc tổ chức lãnh đạo công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cùng những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ này của tòa soạn, tại hội thảo, Đại tá Đỗ Phú Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân đã nêu lên một số kinh nghiệm: Thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chức năng cấp trên về lãnh đạo công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động xây dựng lực lượng mũi nhọn xung kích, tinh nhuệ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên gồm các nhà lý luận, nhà khoa học trong và ngoài Quân đội; việc tổ chức bản thảo, biên tập, đăng tải phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, không để xảy ra sai sót về chính trị...

Một trong những nội dung quan trọng mà các tham luận đã đóng góp cho hội thảo chính là hệ thống những giải pháp, trong đó các tham luận thống nhất thời gian tới cần phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của các Ban Tuyên giáo, các cơ quan báo chí trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; tăng cường phối hợp trong việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW nhằm phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị, loại hình báo chí...

Tin, ảnh: THU THỦY