Đồng chí Hồ Sĩ Vĩnh hy sinh khi ở Đại đội 13, Tiểu đoàn 164, K5

Đồng chí Hồ Sĩ Vĩnh hy sinh khi ở Đại đội 13, Tiểu đoàn 164, K5