Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, ngày 1-9-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thì thẻ bảo hiểm y tế của quân nhân được thu hồi trong các trường hợp sau đây:

- Thứ nhất: Thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu;

- Thứ hai: Chuyển sang chế độ phục vụ khác không phải là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu;

- Thứ ba: Thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng số, trùng đối tượng;

- Thứ tư: Thẻ bảo hiểm y tế cấp không đúng đối tượng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.