Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP, ngày 1-9-2015 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu: Quân nhân khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu hoặc sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế xã hội hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ khám bệnh, chữa bệnh thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định; phần chi phí còn lại do quân nhân tự thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, quân nhân đi khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện có ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội thì được quỹ khám bệnh, chữa bệnh thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng quy định.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.