Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 149, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể như sau:

1. UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện.

2. UBND cấp huyện tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm, quy tập trong nước.

3. UBND cấp xã tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

* Bạn đọc Phạm Văn Phước ở xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hỏi: Quyền nhân thân của tác giả đối với tác phẩm của mình bao gồm những quyền nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 5, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 16-6-2022. Cụ thể như sau:

Quyền nhân thân bao gồm:

1. Đặt tên cho tác phẩm.

Tác giả có quyền chuyển quyền sử dụng quyền đặt tên tác phẩm cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao quyền tài sản quy định tại Luật này;

2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

QĐND