Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai. Cụ thể như sau:

- Giám đốc, phó giám đốc, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và tương đương; hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non;

- Trưởng khoa các cơ sở giáo dục đại học;

- Người có học hàm giáo sư, phó giáo sư, trình độ tiến sĩ, danh hiệu nhà giáo ưu tú, nhà giáo nhân dân, giảng viên cao cấp, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên trong các cơ sở giáo dục;

- 50% giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục.

* Hỏi: Hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ gồm những nội dung gì?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 30 Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Mở rộng lực lượng dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Bảo vệ việc phòng tránh, sơ tán của cơ quan, tổ chức, nhân dân và mục tiêu được giao.

3. Đánh địch bảo vệ thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức trong khu vực phòng thủ.

4. Phục vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

5. Tham gia đấu tranh chính trị; xây dựng, củng cố thôn, xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức bám trụ chiến đấu.

QĐND