Trả lời: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2023. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở được quy định tại Điều 6 của luật này. Cụ thể như sau:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.

4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

* Bạn đọc Đặng Ngọc Anh ở xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, quy định về việc thông báo quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 205 Bộ luật Lao động năm 2019. Cụ thể như sau:

Ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc, người sử dụng lao động phải niêm yết công khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho các cơ quan, tổ chức sau đây:

1. Tổ chức đại diện người lao động đang tổ chức và lãnh đạo đình công;

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nơi làm việc dự kiến đóng cửa;

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có nơi làm việc dự kiến đóng cửa.

QĐND