Tuần qua, tòa soạn Báo Quân đội nhân dân (QĐND) nhận được nhiều tin, bài cộng tác của các đồng chí. Những tin, bài có chất lượng đã được các phòng biên tập, sử dụng, tiêu biểu là bài viết của các TTV-CTV: GS, TS Từ Thị Loan; Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ; Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm; nhà văn Phùng Văn Khai; nhà thơ Lữ Mai; nhà thơ Nguyễn Đức Hạnh; nhà thơ Ngô Đức Hành; nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Châu Đạo; Phạm Xưởng; Đặng Sỹ Ngọc; Vũ Văn Hưởng; Quốc Việt; Nguyễn Công Khanh; Hữu Thu; Đặng Vũ Hoàng Thái; Hoàng Trung; Khương Doãn; Ngô Văn Khiêm; Vũ Văn Duy; Đào Ngọc Lâm; Võ Văn Tiến; Lê Xuân Sang; Trần Thanh Huyền; Nguyễn Việt Hùng; Đặng Bá Thuận; Bùi Hải Thượng; Huỳnh Thủy; Phùng Ngọc Thăng; Hà Thiện Hùng; Nguyễn Trường; Cao Thanh Đông; Nguyễn Văn Dũng; Đặng Huy Cường; Trần Hào; Hữu Thu;

Tòa soạn trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các đồng chí!

Để việc cộng tác với Báo QĐND ngày càng hiệu quả, tòa soạn gợi mở một số điểm trong công tác tuyên truyền như sau: Ở mảng văn hóa-giáo dục, cùng với các sự kiện thường niên diễn ra vào dịp đầu năm, nhất là các lễ hội truyền thống ở các địa phương, Báo QĐND sẽ dành dung lượng thích đáng để tuyên truyền về sự kiện 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (2-1943 / 2-2023). Đề cương văn hóa Việt Nam ban hành tháng 2-1943 được coi là bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng ta về văn hóa. Sau 80 năm ra đời, tinh thần nội dung cơ bản của Đề cương văn hóa năm 1943 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh hiện nay, khi Đảng, Nhà nước ta đang rất coi trọng yếu tố văn hóa, xác định văn hóa là một trong những trụ cột để xã hội, đất nước phát triển hài hòa, bền vững. Vì vậy, nhân sự kiện này, tòa soạn mong nhận được những bài viết của các CTV (nhất là các chuyên gia) tập trung làm sáng tỏ những vấn đề như: Những giá trị của Đề cương văn hóa năm 1943 đối với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu; xây dựng và hoàn thiện các hệ giá trị Việt Nam (hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam) trong thời kỳ mới...

Về giáo dục: Bên cạnh tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của các nhà trường, học sinh, sinh viên, tòa soạn mong muốn các TTV- CTV chủ động tìm hiểu, viết bài đề cập những vấn đề: Nâng tầm văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của học sinh, sinh viên thời nay; giáo dục, bồi đắp khát vọng, phong cách sống đẹp cho thanh niên... Ngoài ra, các TTV- CTV chú trọng phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm về giáo dục như: Chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cơ sở giáo dục nông thôn, miền núi; quan tâm đúng mức đến giáo dục thể chất, giáo dục môn Quốc phòng và An ninh cho học sinh, sinh viên; vấn đề liên kết đào tạo với nước ngoài...

QĐND

Tin, bài cộng tác với từng lĩnh vực xin gửi về các phòng biên tập theo hòm thư điện tử: Bạn đọc và Cộng tác viên: bandoc@qdnd.vn; Thư ký tòa soạn: tkts@qdnd.vn; Báo QĐND Điện tử: dientu@qdnd.vn; Quốc phòng-An ninh: quansu@qdnd.vn; Công tác Đảng, công tác chính trị: congtacdang@qdnd.vn; Kinh tế-Xã hội-Nội chính: kinhte@qdnd.vn; Văn hóa-Thể thao: vanhoa@qdnd.vn; Thời sự quốc tế: quocte@qdnd.vn; Báo QĐND Cuối tuần: cuoituan@qdnd.vn; Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: sknc@qdnd.vn; Ban Ảnh: bananh@qdnd.vn; Phát hành và Truyền thông: phtt@qdnd.vn. Địa chỉ tòa soạn: Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

QĐND