Căn cứ các nội dung của đơn, Kho K602 đã giao các cơ quan chức năng của đơn vị tiến hành tiếp nhận đơn, điện và hẹn ngày để gặp làm việc trực tiếp với công dân. Ngày 2-1-2020, đại diện cơ quan tham mưu kế hoạch và cơ quan chính trị kho đã gặp làm việc trực tiếp với công dân tại Kho K602. Nội dung làm việc đã thống nhất: Công dân Vũ Anh Dũng là quân nhân công tác tại Kho K602 từ năm 1995 đến năm 2002. Tháng 3-2003 chuyển công tác về Tiểu đoàn 2, Cục Kỹ thuật binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật). Hồ sơ liên quan đến tai nạn của công dân Vũ Anh Dũng bước đầu tra cứu tại kho lưu trữ chưa thấy. Kho K602 tiếp tục phối hợp với công dân Vũ Anh Dũng và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thu thập hồ sơ, khi đầy đủ hồ sơ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ cho công dân Vũ Anh Dũng theo quy định.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Kho K602 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND