Trả lời: Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Luật BHXH năm 2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động...

Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Luật BHYT quy định đối tượng tham gia BHYT bắt buộc: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

Khoản 1, Điều 43, Luật Việc làm quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn; hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Căn cứ các quy định trên, người lao động làm việc tại công ty của bạn nếu làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thì bắt buộc phải tham gia đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì tham gia BHYT theo hộ gia đình.

QĐND