Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Trung tướng Lê Anh Thơ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân khẳng định: “Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 do Đảng Cộng sản Bôn-sê-vích Nga mà đứng đầu là V.I.Lênin lãnh đạo, giành thắng lợi mãi mãi là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ XX, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội-chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự hội thảo 

Hội thảo “Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại Cách mạng Tháng Mười” nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 (7-11-1907/7-11-2017) là hoạt động nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại to lớn của Cách mạng Tháng Mười, làm rõ mối quan hệ khăng khít giữa Cách mạng Tháng Mười và Cách mạng Việt Nam, khẳng định tầm ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười đối với Cách mạng Việt Nam, khẳng định sự giúp đỡ to lớn về mọi mặt của Liên Xô đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động; vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng, kinh nghiệm thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười vào công tác nghiên cứu, giảng dạy tại học viện”.

Với 32 tham luận, hội thảo đã tập trung làm rõ, khẳng định những nội dung có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đó là: Đánh dấu bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội-chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới và đó là xu thế không thể đảo ngược; sứ mệnh của giai cấp công nhân trong Cách mạng Tháng Mười, vai trò của Đảng Bôn-sê-vích và Lê nin trong Cách mạng Tháng Mười; những bài học vô giá về công tác chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng liên minh công-nông, xây dựng nhà nước cách mạng chuyên chính vô sản, về nghệ thuật chớp thời cơ; xây dựng quân đội; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cách mạng Tháng Mười, tác động và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với Cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế; thực tiễn và những bài học rút ra về sự xa rời những giá trị của Cách mạng Tháng Mười…

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG