Tham dự hội nghị có các báo cáo viên cấp Bộ Quốc phòng, cấp đầu mối trực thuộc bộ, cấp trên trực tiếp cơ sở và báo cáo viên cấp cơ sở trong toàn quân.     

Thông qua hình thức tuyên truyền miệng, cán bộ Cục Tuyên huấn là báo cáo viên cấp Trung ương, đã tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu; những bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam; làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực trong 100 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở nước Nga và các nước XHCN; khẳng định con đường đi lên CNXH được khai phá từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại.

Qua hội nghị cũng khẳng định, đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, được sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN, nhân dân Việt Nam đã tiến hành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từ sau năm 1991, trong điều kiện Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu tan rã, với bản lĩnh, kinh nghiệm và nhãn quan chính trị sáng suốt, Đảng ta vẫn kiên định mục tiêu và con đường đã chọn, giành nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc đổi mới; khẳng định đó là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, lý tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Cùng với xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, bảo vệ chủ nghĩa Mác Lê-nin trong tình hình mới…, bằng lý luận sắc sảo, thực tiễn sinh động, qua hội nghị, các báo cáo viên đã đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách Mạng Tháng Mười Nga, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...Tại hội nghị, cán bộ Cục Tuyên huấn cũng hướng dẫn cách thức, phương pháp tổ chức tuyền truyền tại các đơn vị trong dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

ANH QUÂN