Trung tá TRẦN VIẾT NĂNG, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội: Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

leftcenterrightdel
Trung tá Trần Viết Năng. 

Trong quân đội, ĐVTN là lực lượng đông đảo, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ. Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tuổi trẻ quân đội nguyện phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo, cùng với tuổi trẻ cả nước quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổ chức đoàn các cấp trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, nhất là hệ thống quan điểm, tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Nghị quyết 28 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

 Cùng với đó, tổ chức đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tuổi trẻ quân đội hướng trọng tâm vào đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn quân, nhất là việc khó, việc mới, việc quan trọng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào của tuổi trẻ cả nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia phát triển kinh tế-xã hội theo phương châm kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực trọng điểm.

Đồng chí NGUYỄN THẠCH THẢO, Bí thư Liên chi đoàn, Trường Đại học Hà Nội: Coi trọng giáo dục lý tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thạch Thảo. 

Cùng với những kết quả đạt được, công tác giáo dục thanh thiếu nhi (TTN) vẫn còn những hạn chế, như: Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ có những diễn biến phức tạp…

Nhiệm kỳ tới, để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác giáo dục của Đoàn; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, bồi đắp và củng cố niềm tin của TTN đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH. Trong quá trình tổ chức giáo dục, kết hợp sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong ĐVTN, nhất là ở các địa bàn nhạy cảm.

Chúng tôi cũng phấn đấu tạo cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để mỗi đoàn viên trong tổ chức truyền tải thông điệp giáo dục TTN. Bên cạnh đó, chú trọng phát huy đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở, coi đó là mắt xích kết nối ĐVTN, đưa các nội dung phong trào lan tỏa mạnh mẽ; xây dựng những kênh thông tin hợp lý, cập nhật, nắm rõ xu hướng giới trẻ để tạo nên chuỗi thông tin trọng tâm, đặc sắc, thu hút nhiều đối tượng ĐVTN tham gia. Chúng tôi khuyến khích mỗi ĐVTN đề cao vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện để không ngừng hoàn thiện nhân cách.

Đồng chí TRẦN THỊ NGỌC TRINH, Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh): Xây dựng các công trình thanh niên thiết thực

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thị Ngọc Trinh. 

Tôi cho rằng, công trình thanh niên (CTTN) là sản phẩm, đồng thời là phương thức hoạt động của Đoàn nhằm tạo môi trường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ; tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chung sức cùng cộng đồng; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong quá trình triển khai thực hiện CTTN, phải tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN rèn luyện, cống hiến; khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc đóng góp sức lực, trí tuệ, nhiệt huyết cho quá trình phát triển của địa phương, cơ sở; đồng thời thể hiện sự sáng tạo, tính xung kích, dám nghĩ, dám làm của ĐVTN trong tham gia thực hiện công trình. Thu hút, tập hợp đông đảo ĐVTN tham gia, góp phần thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của tổ chức đoàn, hội; qua đó nâng cao vị thế của tổ chức tại địa phương, đơn vị.  

Nhiệm kỳ tới, chúng tôi quán triệt sâu sắc hơn nữa tới các tổ chức đoàn trực thuộc, phải xây dựng CTTN xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; việc thực hiện các công trình phải mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội đối với địa phương. Cùng với đó, phải tính toán cụ thể các nguồn lực trước khi tổ chức thực hiện; huy động lực lượng hợp lý, có phân công, giao việc cụ thể, khoán sản phẩm; xây dựng kế hoạch chi tiết trong tổ chức thực hiện CTTN tình nguyện. Cần tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp sức công trường, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên, đảng viên mới và các hoạt động phụ trợ khác để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các CTTN.

AN DUYÊN (ghi)