Với âm mưu nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt phần lớn lực lượng bộ đội chủ lực của ta; dùng thắng lợi quân sự để thúc đẩy việc thành lập chính quyền bù nhìn toàn quốc do Bảo Đại đứng đầu và kết thúc chiến tranh; "Bịt kín biên giới, loại trừ mọi sự chi viện từ ngoài vào. Truy lùng Việt Minh đến tận sào huyệt, đánh cho tan tác mọi tiềm lực kháng chiến của họ"1, thực dân Pháp đã huy động hơn 12.000 quân, cùng nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại tiến công lên Việt Bắc. Hành động của kẻ xâm lược đã đặt cuộc kháng chiến của nhân dân ta đứng trước thử thách nghiêm trọng. Chúng ta phải đối đầu với cuộc tiến công mà tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía địch. Trong khi chưa có kinh nghiệm về tổ chức chiến dịch, ta phải huy động về sức người, sức của cho cuộc chiến đấu có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài.

Nhận định, đánh giá đúng tình hình, ngày 15-9-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị "Sửa soạn phá những cuộc tấn công của địch", và tiếp đó, ngày 15-10-1947, ra Chỉ thị "Phải phá cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp". Chỉ thị xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ của quân và dân ta: "Làm cho địch thiệt hại nặng nề không gượng lại được sau chiến dịch mùa Đông này,... bắt địch chuyển sang thế thủ… phải nhè những chỗ yếu của địch mà đánh những trận vang dội, những trận tiêu diệt để nâng cao tinh thần bộ đội và củng cố lòng tin tưởng của nhân dân ở tiền đồ cuộc kháng chiến"2. Thực hiện chủ trương của Đảng, bằng nhiều hình thức và phương pháp sáng tạo, chúng ta đã phát huy được nhân tố chính trị, tinh thần, động viên quân và dân vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái tham gia chiến đấu, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ xâm lược.

Bảy mươi năm qua, cùng với độ lùi của thời gian, thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 luôn là niềm tự hào của quân và dân ta. Đây là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó, sức mạnh chính trị-tinh thần là một trong những nhân tố đóng vai trò quyết định, được thể hiện qua các nội dung sau:

Một là, Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 đã khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cả nước chung sức đồng lòng, tạo sức mạnh làm nên chiến thắng.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp và cán bộ Bộ Tổng tham mưu báo cáo kế hoạch quân ta phản công quân Pháp trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947. Ảnh tư liệu.

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với lòng yêu nước nồng nàn, dân tộc Việt Nam đã hun đúc tinh thần quật khởi chống kẻ thù xâm lược, quyết giữ độc lập, tự do cho Tổ quốc. Truyền thống quý báu đó đã được Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội ta kế thừa, phát huy cao độ trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947, tạo nên sợi dây kết nối, cội nguồn sức mạnh để quân và dân ta làm nên chiến thắng.

Trên địa bàn chiến dịch, các tầng lớp nhân dân từ cụ già đến thanh thiếu niên, nhi đồng; đồng bào tản cư hay bà con các dân tộc đều nêu cao khí phách, tinh thần yêu nước, căm thù giặc, một lòng một dạ đi theo cách mạng, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược; cán bộ, chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đựng đói rét, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để tiêu diệt giặc. Ở hậu phương, các bà mẹ săn sóc, yêu thương bộ đội như con đẻ của mình. Chị em phụ nữ động viên chồng, con tòng quân, còn mình xung phong giúp việc vận tải, việc đồng áng, việc họ, việc làng. Công nhân, nông dân thi đua tăng gia, sản xuất. Bộ đội háo hức thi đua giết giặc lập công. Người người, nhà nhà, ai cũng mong được góp phần nhỏ bé của mình cho kháng chiến, bảo đảm cho chiến dịch phản công đầu tiên của ta toàn thắng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: "Đồng bào Việt Bắc gồm có Kinh, Thổ, Nùng, Thái... phong tục tập quán tuy có khác nhau ít nhiều, nhưng lòng nồng nàn yêu nước, lòng căm hờn thực dân, thì muôn người như một. Lòng yêu nước của đồng bào, nhập với hình thế hiểm trở của núi sông thành một lực lượng vô địch, nó đã đánh tan cuộc tấn công của thực dân"3. Phát huy cao độ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quân, dân chung sức đồng lòng, quyết tâm chiến đấu là cội nguồn sức mạnh to lớn để làm nên Chiến thắng Việt Bắc Thu-Đông 1947.

Hai là, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, xây dựng ý chí chiến đấu, giành chiến thắng.

Tiến hành Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, trong lúc quân đội non trẻ của chúng ta trang bị còn thô sơ phải chiến đấu chống lại lực lượng quân địch hùng hậu, được trang bị vũ khí hiện đại, được huấn luyện bài bản, tương quan nghiêng hẳn về phía thực dân Pháp. Nhưng với tinh thần tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, chúng ta đã đập tan chiến lược "đánh nhanh, thắng nhanh" của kẻ xâm lược, buộc thực dân Pháp sa vào thế bị động, chấp nhận theo đuổi một cuộc chiến tranh kéo dài ngoài ý muốn, ngày càng bị sa lầy, cuối cùng phải chấp nhận thất bại. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Trung ương Quân ủy (nay là Quân ủy Trung ương), vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phát huy sức mạnh, nêu cao ý chí chiến đấu, quyết tâm giành chiến thắng.

Thực tiễn khẳng định: Sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định trong phát huy nhân tố chính trị, tinh thần trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947. Trước khi tổ chức chiến dịch, Trung ương Quân ủy và Bộ Tổng Chỉ huy đã kịp thời quán triệt tình hình, nhiệm vụ, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối và những thuận lợi, khó khăn khi thực hành chiến dịch. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh giáo dục, thuyết phục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, tập trung xây dựng thế trận, hoàn chỉnh trận địa, chuẩn bị tâm lý chiến đấu, chiến thắng kẻ thù, hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng bào các dân tộc Việt Bắc và cán bộ, chiến sĩ quân đội tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ và Trung ương Quân ủy. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chính trị Cục (nay là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), các đơn vị quân đội tổ chức tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về chủ trương, đường lối kháng chiến, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đầy đủ âm mưu, thủ đoạn, bản chất của thực dân Pháp xâm lược, thấy rõ những điểm mạnh, yếu của địch khi tiến quân lên Việt Bắc để có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả. Do đó đã làm cho tinh thần, ý chí, quyết tâm đánh đuổi quân xâm lược, niềm tin, khát vọng về cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân càng được nhân lên.

Ba là, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, quan điểm chỉ đạo tác chiến, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách bằng các nội dung, hình thức phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị quân đội đã chủ động, tích cực tìm ra và tiến hành những biện pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp để "động viên tinh thần cán bộ và toàn thể bộ đội, giải thích rõ ràng nhiệm vụ trong mùa Đông, nêu những điều kiện khó khăn và thuận lợi"4, làm tốt công tác giáo dục chính trị, nắm chắc và kịp thời động viên tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giúp họ hiểu sâu, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, tội ác của quân xâm lược và mục đích tiến công lên Việt Bắc của chúng. Xây dựng lòng tin cho bộ đội và nhân dân. Đồng thời, nắm vững chủ trương, các phương án tác chiến Chiến dịch trong Thu - Đông 1947 của Trung ương Đảng và Bộ Tổng Chỉ huy; khơi dậy và nêu cao tinh thần yêu nước, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, củng cố ý chí, quyết tâm, sẵn sàng đánh địch, thắng địch trong mọi điều kiện hoàn cảnh; kiên quyết không cho thực dân Pháp thực hiện ý đồ "đánh nhanh, thắng nhanh"; bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng, thực hiện tốt phương châm tác chiến "đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung" của Trung ương Đảng, Trung ương Quân ủy và Bộ Tổng Chỉ huy. Nhờ được giác ngộ sâu sắc, nên lòng tin, ý chí quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta càng được củng cố, giữ vững trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947. Đây là nhân tố đặc biệt quan trọng tạo tiền đề vững chắc để quân và dân ta tiến hành các chiến dịch kế tiếp, đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Bốn là, bám sát thực tiễn chiến trường, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ, bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta.

Trong chiến dịch, Trung ương Đảng và Bác Hồ mà thường xuyên, trực tiếp là Trung ương Quân ủy luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị; thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ và lực lượng tham gia chiến dịch đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chắc thắng. Nhờ đó, sự lãnh đạo của Đảng không bị gián đoạn; không có tác động tiêu cực ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng, sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Đã hết sức coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, thông qua các biện pháp cụ thể, phù hợp như: Kịp thời phổ biến kế hoạch tác chiến, thông tin nhanh về tình hình địch-ta; cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm, chuẩn bị chiến đấu; tập huấn nâng cao trình độ, năng lực tổ chức lãnh đạo, chỉ huy và thực hành nguyên tắc chỉ đạo tác chiến, v.v.. Tất cả các nội dung, hình thức này đều được quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện và thực hiện sáng tạo, tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, bảo đảm sự thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ trong điều kiện thông tin liên lạc còn hạn chế.

Năm là, quan tâm chăm lo công tác hậu cần-kỹ thuật, bảo đảm nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, vũ khí, trang bị quân sự; sức khỏe cho bộ đội và các lực lượng tham gia chiến dịch.

Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 diễn ra trên địa bàn rộng, dài ngày, nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược, thuốc men cho bộ đội chủ yếu được khai thác tại chỗ, dựa vào nhân dân và thực hành tiết kiệm của bộ đội. Tuy vậy, các nhu cầu thiết yếu phục vụ chiến đấu và sức khỏe của bộ đội luôn được bảo đảm, góp phần quan trọng trong việc cổ vũ, động viên, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của nhân dân và bộ đội trong chiến dịch. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, ủy ban kháng chiến hành chính và các tổ chức đoàn thể địa phương; các đơn vị đã chủ động khai thác nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược cho chiến dịch từ nhiều nguồn khác thông qua việc thu mua, huy động và vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ kháng chiến. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947, bộ đội và các lực lượng tham gia chiến dịch được giúp đỡ về mọi mặt, do đó đã khắc phục được một phần khó khăn, thiếu thốn. Cùng với bộ đội chủ lực, dân quân, du kích và nhân dân địa phương đã thực hiện tốt phương châm "Cướp súng giặc để giết giặc", bổ sung vũ khí, trang bị, nâng cao sức chiến đấu của ta.

Chiến đấu trong điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt của núi rừng Việt Bắc, quần áo, chăn màn thiếu thốn, bộ đội ta thường xuyên phải cơ động, ít được nghỉ ngơi, ăn uống kham khổ nên tỷ lệ ốm đau có thời điểm khá cao. Hơn thế, để chống lại một kẻ thù mạnh, có trang bị, vũ khí tối tân, hiện đại thì thương vong là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội tham gia chiến đấu được Đảng, Chính phủ, Trung ương Quân ủy dành sự quan tâm đặc biệt. Hàng trăm bác sĩ, y sĩ, sinh viên y khoa đã được bổ sung cho các ban quân y, kịp thời chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân, duy trì sức mạnh chiến đấu của bộ đội trong suốt quá trình chiến dịch. Đó là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn đối với lực lượng vũ trang và nhân dân trực tiếp tham gia chiến dịch.

Có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Trung ương Quân ủy, ủy ban kháng chiến hành chính và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương cũng như của quân và dân cả nước, nhất là đồng bào các dân tộc Việt Bắc đã tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn trong Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947. Sự giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Quân ủy, Bộ Tổng chỉ huy và thắng lợi của chiến dịch được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ chịu đựng khó khăn, gian khổ, dám xả thân hy sinh vì thắng lợi của chiến dịch và nền độc lập dân tộc. Việc phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của bộ đội và các lực lượng tham gia chiến dịch đã tạo nên sự thống nhất cao về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Trung ương Quân ủy, nội dung, tư tưởng chỉ đạo tác chiến, cách đánh và ý chí, quyết tâm chiến đấu cho quân và dân ta, là điều kiện tiên quyết để làm nên thắng lợi của chiến dịch, để lại những kinh nghiệm quý báu trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, trong bối cảnh của tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Việc nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý về phát huy nhân tố chính trị tinh thần trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947 là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng sâu sắc. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong quân đội.

Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 diễn ra trên địa bàn rộng, phương tiện thông tin liên lạc hạn chế, các đơn vị, lực lượng hoạt động phân tán, nhưng nhờ phát huy vai trò tổ chức cơ sở đảng, trực tiếp là các "chi bộ tự động công tác" tại đại đội đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong đơn vị, kịp thời phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, động viên bộ đội hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn này càng khẳng định, để phát huy nhân tố chính trị, tinh thần, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, vấn đề hàng đầu có tính quyết định là phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội.

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình mới, đặt ra yêu cầu đòi hỏi phải thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, đủ sức lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quản lý tình hình chính trị nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng được thể chế hóa, hiện thực hóa thông qua Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ quân đội, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa", "dân sự hóa" Quân đội, làm cho quân đội từ bỏ mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, xa rời nhân dân. Vì vậy, tăng cường giáo dục mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn, chống phá của kẻ thù, nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong tình hình mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng thời, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quân đội, nhất là bản chất, truyền thống và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, đạo đức người quân nhân cách mạng. Kiên quyết phê phán, vạch trần, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", nhằm thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong.

Đi đôi với công tác giáo dục, hết sức coi trọng tiến hành công tác tư tưởng. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời lãnh đạo, định hướng tạo sự đồng thuận nhất trí cao với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội.

Thứ ba, tích cực đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị.

Trong tình hình hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cấp cần đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ thực sự vững mạnh; nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì trong tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. Việc đổi mới phải trên tinh thần kế thừa, phát huy những mô hình, phương thức hoạt động sáng tạo, thiết thực, có hiệu quả trong thực tiễn; đồng thời, nghiên cứu, đề ra những nội dung, phương thức, mô hình mới, phù hợp, làm chuyển biến các mặt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, phát huy vai trò nhân tố chính trị, tinh thần trong các nhiệm vụ. Bên cạnh công tác giáo dục chính trị cơ bản, phải coi trọng công tác giáo dục thường xuyên và giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của bộ đội, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Quân đội ta là đội quân cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, là Quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân đội với nhân dân được xây dựng từ khi quân đội ta mới ra đời và ngày càng phát triển trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Vì vậy, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân "như cá với nước" luôn là yêu cầu khách quan của việc tăng cường xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội. Đồng thời, là đòi hỏi từ thực tiễn xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng củng cố, bồi đắp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Ngày nay, các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Chúng lợi dụng một số hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của một số cán bộ, chiến sĩ, nhất là vi phạm kỷ luật trong quan hệ với nhân dân của một số quân nhân để xuyên tạc bản chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, đối lập quân đội với nhân dân, hòng làm suy yếu Quân đội ta. Tình trạng một số cán bộ, chiến sĩ chấp hành kỷ luật chưa nghiêm, vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định trong quan hệ với nhân dân, đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy, yêu mến của nhân dân đối với Quân đội, làm phai nhạt hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục. Vì thế, trong giai đoạn mới của cách mạng, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận. Cán bộ, chiến sĩ quân đội cần phải ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân và dân nh­ư cá với nư­ớc, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau"5, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân; nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt phương châm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Đảng, của nhân dân, Quân đội ta không có lợi ích nào khác; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG (Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam)

------------------------------------

1. R.Salan, Một đế chế cáo chung, tập 2, Việt Minh, địch thủ của tôi, Presses de la Cité, Pari, 1971, tr.74.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2000, tr.315-326.

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.448.

4. Những tài liệu chỉ đạo cuộc đấu tranh vũ trang của Trung ương Đảng và Tổng Quân ủy từ năm 1945 đến năm 1954, tập 1, Bộ Tổng Tham mưu xuất bản, 1963, tr.19.

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.435.