Thông tin tại hội nghị cho thấy: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10-2024 tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi).

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị. 

Theo đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tiếp tục bảo đảm tính kế thừa từ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời bổ sung thêm những điểm mới, cụ thể: Đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ vừa qua đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, thể hiện trách nhiệm, sự sáng tạo, kịp thời của hệ thống Mặt trận, trong đó có vai trò rõ rệt của các tổ chức thành viên. Bổ sung nhận định, đánh giá khái quát quá trình 40 năm đổi mới của MTTQ Việt Nam theo đường lối của Đảng. Tiếp tục xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hướng cụ thể, chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu định lượng rõ rệt. Xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ: Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua Cả nước chung tay “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; tập trung “Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Trong dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thể hiện 6 chương trình hành động. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 5 chương trình hành động từ nhiệm kỳ 2019 - 2024, tuy nhiên, có sự đổi mới về cấu trúc, phát triển về nội dung, cụ thể hóa ở từng chương trình về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu. Đặc biệt, bổ sung mới Chương trình 6: Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Bên cạnh những điểm mới của Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) cơ bản giữ nguyên kết cấu của Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện hành (gồm Lời nói đầu, 8 chương, 37 Điều) nhưng theo dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.