Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1- 2019. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung của Nghị quyết (xem Biểu thuế trong file đính kèm).

TTXVN