leftcenterrightdel
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương kiện toàn thành viên Hội đồng. Ảnh: Chinhphu.vn 

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Phát huy vai trò của Hội đồng và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

HỒNG ANH