Theo đó, về quyết toán thuế TNCN, thời hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế trả thu nhập là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31-3-2021). Cục Thuế Hà Nội lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN, về mức giảm trừ gia cảnh, trường hợp các tháng, quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020, người nộp thuế đã tạm nộp TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) thì khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh mới. Đối với cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, đối với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng/người.

Về quyết toán thuế TNDN, thời hạn đối với doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31-3-2021). Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Khi kê khai thuế TNDN, xác định, kê khai đủ thông tin tại tờ khai quyết toán thuế TNDN; trong đó lưu ý đến một số ngành, nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất, tỷ lệ (%) của ngành, nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế.

THU GIANG