Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I-2021 đánh giá, cấp ủy và UBKT các cấp tập trung nghiên cứu, thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. UBKT Trung ương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; thành lập 17 tổ biên tập sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị toàn ngành tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đồng thời xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ kiểm tra phải nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng đắn nghị quyết đại hội, nhất là những nội dung cơ bản, nội dung mới, cốt lõi của nghị quyết và những nội dung về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã nêu trong nghị quyết. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát; chú ý giám sát đều các khu vực, các lĩnh vực, các địa phương-coi đây là việc làm thường xuyên để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, với mục đích "trị bệnh cứu người", không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng.

TTXVN