Báo cáo đề dẫn và các báo cáo tham luận tại hội thảo đều nhấn mạnh về vai trò của các cơ quan báo chí ở Gia Lai, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng báo chí địa phương nói chung, Báo Gia Lai nói riêng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội thảo.

Theo đó những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kịp thời tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đó các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn đã chủ động nắm tình hình, tích cực, nhanh nhạy đưa hàng trăm tin bài, phóng sự… tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lên án những hành vi vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội... được đăng tải thường xuyên, liên tục trên báo chí, trang thông tin điện tử, hệ thống phát thanh - truyền hình, góp phần nâng cao “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu về dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về tổ chức thực hiện.

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, công tác đấu tranh, phản bác trên không gian mạng được quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ, bước đầu phát huy hiệu quả. Trước những vấn đề phức tạp, nổi cộm được người dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động triển khai, chỉ đạo đưa trước thông tin lên các trang, nhóm của tỉnh; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị đồng loạt đăng tải, chia sẻ các bài viết trên các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội, để định hướng dư luận xã hội, không để khoảng trống thông tin tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. Quá trình tuyên truyền, đội ngũ phóng viên, nhà báo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; kịp thời đăng tải các chương trình, chuyên mục tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin thời sự của tỉnh. 

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI