Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ - phần đo mặt đất, 2 mã số QCVN 79:2024/BTNMT.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về xây dựng lưới điểm tựa trọng lực, đo đạc trọng lực chi tiết phần đo mặt đất bằng phương tiện đo trọng lực tương đối phục vụ xây dựng mô hình Geoid, hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia Việt Nam và các công tác đo đạc và bản đồ cơ bản.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: chinhphu.vn 

Đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng lưới điểm tựa trọng lực và đo đạc trọng lực chi tiết phần đo mặt đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-12-2024.

Các nội dung về đo trọng lực chi tiết trên mặt đất được quy định tại Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT ngày 8-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đo trọng lực chi tiết hết hiệu lực từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật về đo đạc trọng lực chi tiết phục vụ công tác đo đạc và bản đồ được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định của Thông tư số 08/2012/TT-BTNMT.

Năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

NGỌC ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.