Nghị định quy định 5 trường hợp người lao động được xác định là đang đóng BHTN theo quy định của Luật Việc làm. Đó là trường hợp người lao động đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; đã đóng BHTN của tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị; có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị; có tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tháng chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị. Cả 5 trường hợp đều phải được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận trên sổ bảo hiểm xã hội.

THÙY DƯƠNG