Với chủ đề "Du lịch nội địa-động lực khôi phục du lịch Việt Nam trong bối cảnh bình thường mới", diễn đàn tập trung thảo luận hai nội dung chính: Du lịch nội địa-nhiệm vụ trọng tâm của du lịch Việt Nam và các giải pháp để phát triển du lịch nội địa. Tại diễn đàn, các đại biểu đã phân tích tầm quan trọng của du lịch nội địa; tình hình phát triển du lịch nội địa của Việt Nam và khu vực; những yếu tố cần thiết để phát triển du lịch nội địa; kinh nghiệm phát triển du lịch nội địa của một số địa phương, phát triển du lịch nội địa trong tình hình mới; đề xuất các giải pháp phát triển du lịch nội địa... Diễn đàn diễn ra đến ngày 16-4.

LAN DỊU