Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30-6-2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán: Hộ DTTS nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi có khó khăn về nước sinh hoạt.

2. Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung: Khu vực đồng bào DTTS sinh sống thành cộng đồng (xóm, thôn, bản, xã thuộc vùng DTTS và miền núi) chưa có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, phù hợp xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, địa bàn chưa được đầu tư các công trình nước sinh hoạt tập trung thì được xem xét, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung. Trường hợp đã được hỗ trợ công trình nước sinh hoạt theo các chương trình, chính sách hỗ trợ khác nhưng hiện nay đã hư hỏng nặng, không sử dụng được thì được xem xét, đầu tư.

* Bạn đọc Vũ Ngọc Anh ở xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, hỏi: Khi tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể thì trách nhiệm thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 6, Điều 10 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến UBND cấp tỉnh đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có địa bàn hoạt động ở một tỉnh; hoặc cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở Trung ương đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh

Văn bản thông báo nêu rõ tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đề nghị; tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; thời điểm giải thể.

QĐND