Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Mức cho vay, thời hạn cho vay

1. Mức cho vay, thời hạn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia chuỗi giá trị theo nghị định này áp dụng theo quy định hiện hành về chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Mức cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị tối đa là 2 tỷ đồng/khách hàng, thời hạn cho vay tối đa là 5 năm.

Lãi suất cho vay

1. Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo tham gia chuỗi giá trị theo nghị định này bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

2. Lãi suất cho vay hộ cận nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị theo nghị định này bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ.

3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

* Bạn đọc Đoàn Văn Trung ở xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở tôn giáo được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại khoản 12, 13, 14 Điều 2 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Cụ thể như sau:

Tổ chức tôn giáo là tập hợp tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của một tôn giáo được tổ chức theo một cơ cấu nhất định được Nhà nước công nhận nhằm thực hiện các hoạt động tôn giáo.

Tổ chức tôn giáo trực thuộc là tổ chức thuộc tổ chức tôn giáo, được thành lập theo hiến chương, điều lệ, quy định của tổ chức tôn giáo.

Cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo.

QĐND