Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 10 Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10-10-2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ việc sưu tầm, nghiên cứu bảo vệ, bảo tồn và phổ biến các trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao DTTS; thống kê các trò chơi vận động dân gian của các DTTS thành một nội dung của nhiệm vụ sưu tầm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam.

2. Lựa chọn một số trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao của DTTS có đủ điều kiện đưa vào hệ thống giải thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia; tổ chức trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc trong các lễ hội ngày hội, giải thể thao và hội thi thể thao.

3. Tổ chức các lễ hội truyền thống, thi đấu thể thao trong ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch của từng dân tộc. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức hội thi thể thao các DTTS từ cơ sở đến khu vực và toàn quốc. Định kỳ 4 năm/lần tổ chức đại hội các môn thể thao dân tộc.

4. Hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc và phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nước ngoài.   

QĐND

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan