Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Điều 32, Điều 33, Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26-4-2022 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng vay vốn bao gồm:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

2. Điều kiện vay vốn:

Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đối với hộ nghèo, cận nghèo: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng điều kiện vay vốn theo chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đang triển khai tại ngân hàng chính sách xã hội, có tên trong danh sách thành viên tham gia chuỗi giá trị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án sử dụng vốn vay để tham gia chuỗi giá trị và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận tham gia vào chuỗi giá trị; được ngân hàng chính sách xã hội tham gia thẩm định phương án vay vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của ngân hàng chính sách xã hội và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

* Bạn đọc Bùi Thu Hương ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, với cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất, để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải đáp ứng các điều kiện gì?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4, Điều 102, Luật Đất đai, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được Nhà nước cho phép hoạt động;

b) Không có tranh chấp;

c) Không phải là đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho sau ngày 1-7-2004.

QĐND