"Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh"; "Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp"; "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng"; "Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế"; "Xây dựng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam vững mạnh"; "Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích" là chủ đề của các diễn đàn.

* Diễn đàn “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh” được tổ chức nhằm giúp hội viên, thanh niên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị của nội hàm phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đây cũng là dịp để mỗi đại biểu cùng nhìn nhận vai trò to lớn của giá trị yêu nước, bản lĩnh đối với sự thành công của cách mạng Việt Nam và công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước hiện nay.
leftcenterrightdel
Quang cảnh diễn đàn “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh”.
leftcenterrightdel
Các đại biểu đề xuất giải pháp tại diễn đàn “Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh”.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về thực trạng và giải pháp của các cấp bộ Hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước cho thanh niên; giải pháp đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động kỷ niệm của tổ chức Đoàn, Hội; giải pháp vận động thanh niên nâng cao nhận thức chủ quyền dân tộc và an ninh quốc gia, không ngừng giác ngộ lý tưởng, bồi đắp niềm tin về con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

* Với chủ đề “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”, diễn đàn là nơi để các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận nhằm đưa ra những giải pháp mới, những ý tưởng để có thể thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

leftcenterrightdel
Quang cảnh diễn đàn “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”.

Diễn đàn tập trung đi vào bàn luận về vai trò của tổ chức Hội Liên Hiệp thanh niên trong việc tổ chức các hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; vai trò của thanh niên trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cơ chế hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự tại diễn đàn đã tích cực đề xuất ý kiến nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo của thanh niên như: Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo trong công việc và cuộc sống; xây dựng các mô hình, câu lạc bộ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, triển khai các công trình, sản phẩm sáng tạo… Đồng thời đưa ra các giải pháp tổ chức các chương trình kết nối doanh nhân các khu vực, giải pháp phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ nhằm phát huy vai trò chuyên gia, các doanh nhân, các nhà khoa học, cơ quan nhà nước trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng" có sự tham gia của 91 đại biểu. Diễn đàn tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện và tiềm năng to lớn của thanh niên là công việc cấp thiết, phù hợp với các chủ trương của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp và đáp ứng nhu cầu cống hiến của hội viên, thanh niên. 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh diễn đàn "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Các đại biểu tại diễn đàn tập trung làm rõ một số vấn đề: Phát triển mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện cả số lượng lẫn chất lượng, đa dạng về loại hình, mở rộng kết nối và định hướng các mô hình, đội hình tình nguyện tự lập, tình nguyện quốc tế; hướng hoạt động tình nguyện trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững và tham gia giải quyết những vấn đề lớn của đất nước và có tính toàn cầu như bảo đảm an sinh xã hội, tham gia phát triển y tế, giáo dục ở cơ sở, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn giao thông... Xây dựng và hoàn thiện mô hình quản lý và điều phối ở cấp quốc gia đối với các hoạt động tình nguyện, nghiên cứu đề án xã hội tình nguyện, mở rộng hợp tác quốc tế về công tác tình nguyện; một số giải pháp đẩy mạnh, tăng chất, sử dụng phát huy chuyên môn của thanh niên trong hoạt động tình nguyện...

* Tại diễn đàn “Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng chủ động hội nhập quốc tế”, các đại biểu đã đưa ra một số giải pháp giúp thanh niên Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế: Giải pháp tuyên truyền, vận động thanh niên rèn luyện, nâng cao thể chất; tăng cường vai trò của tổ chức Hội trong việc tư vấn tâm lý, sức khỏe, tạo môi trường rèn luyện thể chất cho thanh niên; giải pháp nâng cao bản lĩnh, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; giải pháp đẩy mạnh phong trào học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong thanh niên...

leftcenterrightdel
Diễn đàn "Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế".

* Các đại biểu tại Diễn đàn "Xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh" đều cho rằng: Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên có đổi mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Các hoạt động, chương trình, phong trào của Hội được triển khai hiệu quả, thực chất hơn, tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên tuy đã có đổi mới song chưa đồng đều ở các cấp, chưa đáp ứng kịp so với sự vận động, biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên và đời sống xã hội, nhất là những biến đổi về xu hướng dịch chuyển lao động, ngành nghề, nhu cầu của thanh niên, sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội.

leftcenterrightdel
Ban tổ chức thông tin tại diễn đàn Xây dựng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam vững mạnh.
leftcenterrightdel
Các dại biểu dự diễn đàn.

Vì vậy, các đại biểu đã đề xuất giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về tổ chức và hành động, các tổ chức thành viên tập thể của Hội, các mô hình và phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên theo hướng đáp ứng trình độ phát triển, sở thích, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Đề xuất các nội dung tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các nội dung phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức có liên quan trong công tác xây dựng Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thực sự là người bạn gần gũi với thanh niên...

* Bàn về vấn đề "Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích", các đại biểu tập trung thảo luận và chia sẻ và tham gia ý kiến xoay quanh một số vấn đề như thực trạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, chấp hành pháp luật của thanh niên hiện nay và vai trò của các cấp bộ Hội trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Đồng thời, giới thiệu những gương thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

leftcenterrightdel
Quang cảnh diễn đàn "Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích"

Các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp phát huy gương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh nên; giải pháp giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện.

Tin, ảnh: DIỆU THÚY – PHƯƠNG ANH