Các bài giảng của báo cáo viên được ghi hình và in kèm văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương và đến từng học viên là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, biên tập viên, phóng viên, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình, văn nghệ sĩ công tác tại Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình; một số học viện và trường đại học.

leftcenterrightdel
 PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương giới thiệu nội dung, mục đích của bộ tài liệu tập huấn. Ảnh do Hội đồng LLPBVHNT Trung ương cung cấp.  

Nói về mục đích, ý nghĩa, nội dung của bộ tài liệu này, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh: “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Bộ tài liệu này cung cấp luận cứ khoa học, tri thức, thông tin giúp học viên tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, văn nghệ, nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, thống nhất nội dung nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại. Nội dung tập huấn còn cung cấp các kỹ năng, thao tác xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các đơn vị, địa phương”.

Báo cáo viên của bộ tài liệu là những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm về chuyên môn, đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật. Với cách tiếp cận và góc nhìn đa dạng, các báo cáo viên đã tập trung phân tích, lý giải nhiều vấn đề, khẳng định nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới là đòi hỏi khách quan, khoa học; xác định yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ để đi đến thống nhất các giá trị cơ bản của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay.

HÀM ĐAN