Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với các quốc gia trên thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh, trên phạm vi rộng của các nguy cơ, mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Các nguy cơ, mối đe dọa an ninh này ngày càng rõ nét hơn và tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đến quốc phòng, an ninh; gây bất lợi đối với cuộc sống con người và thách thức sự phát triển bền vững của đất nước.

Đảng ta đã nhận thức từ rất sớm vấn đề an ninh phi truyền thống và điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện đại hội của Đảng. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định: “Thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cấp bách về tăng cường hợp tác xử lý, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn chưa từng có cho phát triển nhanh và bền vững”.

leftcenterrightdel
 Cuốn sách “Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam”.

Tuy nhiên, do tính chất toàn cầu và những biến chuyển đặc biệt của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống nên việc cập nhật mới các tri thức, kinh nghiệm ứng phó của thế giới là điều cần thiết.

Cuốn sách “Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam” gồm 5 chương.

Trong đó, chương I trình bày lý luận về giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống. Các chương II, III, IV nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia châu Á, châu Âu, Mỹ và Australia. Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, chương V nêu những gợi mở đối với Việt Nam trong ứng phó và quản trị hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Theo PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, an ninh phi truyền thống là vấn đề mới, rộng và phức tạp. Trong giới hạn cho phép, tập thể tác giả chỉ đề cập đến kinh nghiệm của một số quốc gia ở châu Á, châu Âu, của Mỹ và Australia đối với một số vấn đề như an ninh mạng, an ninh môi trường (biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường), an ninh con người (vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng), an ninh lương thực (vấn đề đói nghèo).

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo dành cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, nhà nghiên cứu... và bạn đọc quan tâm lĩnh vực này.

HÀM ĐAN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.