Cuốn sách “Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 2023) của Tiến sĩ Cù Văn Trung là công trình góp phần nghiên cứu vấn đề quan trọng của Đảng ta, đòi hỏi của chính thực tiễn công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là tổng hòa những phẩm chất, tri thức, kinh nghiệm, phương thức, phương pháp lãnh đạo của Đảng tạo thành sức mạnh, uy tín giúp Đảng có thể tập hợp lực lượng, đấu tranh giành chính quyền và tổ chức thực hiện thành công lý tưởng, mục tiêu chính trị, củng cố địa vị cầm quyền của Đảng.

leftcenterrightdel
 Bìa cuốn sách.

Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy vai trò và năng lực cầm quyền của Đảng. Tuy vậy, bên cạnh những thành công đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... trong một bộ phận cán bộ, đảng viên cần có những biện pháp để khắc phục, sửa chữa. Thêm vào đó, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không ngừng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những vấn đề này đang đặt ra yêu cầu mới đối với Đảng trong lãnh đạo, cầm quyền.

Cuốn sách “Năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” của Tiến sĩ Cù Văn Trung với độ dày 194 trang, cấu trúc thành 3 chương, được phát triển từ luận án Tiến sĩ Chính trị học, có giá trị thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả luận giải các khái niệm, phạm trù cơ bản, các quan điểm về Đảng Cộng sản và đảng cầm quyền; phân tích, nhận định năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đến nay. Trên cơ sở đó làm rõ thực trạng, chỉ ra các nguyên nhân của thành công-hạn chế và những vấn đề đang đặt ra đối với năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau cùng, tác giả đưa ra luận giải cho những thành công, hạn chế và những quan điểm về nâng cao năng lực cầm quyền; từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thì phải nâng cao năng lực giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với chính quyền nhà nước và năng lực lãnh đạo Nhà nước thực hiện mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển mà Đảng đã xác định.

Ở đây, tác giả đưa ra một số giải pháp như: Xây dựng, phát triển lý luận, cương lĩnh, đường lối của Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong giai đoạn mới; xây dựng, hoàn thiện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực dự báo và xử lý các tình huống do thực tiễn đặt ra, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Như vậy, để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, đòi hỏi cấp ủy các cấp phải nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng để thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

LỆ THU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.