leftcenterrightdel

Quang cảnh tọa đàm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam và sự phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam, văn học nghệ thuật Đắk Lắk.

Các tham luận trình bày tại tọa đàm của các nhà nghiên cứu văn hóa, quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk chia sẻ về vai trò của bản Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong văn hóa, văn học nghệ thuật hiện nay; phương pháp luận tiếp cận Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; phát triển văn hóa tộc người ở tỉnh Đắk Lắk theo tinh thần của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; văn hóa là nền tảng tinh thần cho sự hình thành, phát triển của văn học, nghệ thuật Đắk Lắk. 

Đa số tham luận, ý kiến tại tọa đàm tập trung đưa ra những đánh giá, làm rõ các vấn đề cơ bản như: Phân tích làm rõ quan điểm cơ bản về văn hóa, văn nghệ và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943; làm rõ quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung quan trọng của Đề cương trong việc xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung và văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk nói riêng; đề xuất định hướng và những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển để xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật thời kỳ đổi mới và hội nhập. 

Đồng thời tôn vinh, lan tỏa và phát huy giá trị của một văn kiện mang tầm cương lĩnh của Đảng về văn hóa, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp phát triển toàn diện con người Việt Nam và chấn hưng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới. 

leftcenterrightdel

Diễn tấu cồng chiêng tại tọa đàm "80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam và sự phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam, văn học nghệ thuật Đắk Lắk".

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Năm 2023 là dịp kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943". Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức tọa đàm chủ đề này với mong muốn tiếp tục nghiên cứu, khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943.

Đồng thời tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện; tập trung làm rõ vai trò quan trọng của Đề cương đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung, của tỉnh Đắk Lắk nói riêng; từ đó có những gợi ý, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục vận dụng, bổ sung, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ mới.

Trên cơ sở kết quả của tọa đàm và từ thực tiễn sáng tạo văn học nghệ thuật, đông đảo đội ngũ giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, đặc biệt các văn nghệ sĩ là những người trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật cần nghiên cứu đề xuất những giải pháp khả thi, đưa đường lối của Đảng vào đời sống, quảng bá ngày càng sâu rộng văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa của vùng Tây Nguyên và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nền văn học nghệ thuật, thể hiện chân thực đời sống xã hội, giàu giá trị nhân văn và giá trị thẩm mỹ, xứng đáng với tầm vóc của dân tộc và thời đại.

Tin, ảnh: THANH HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.