Trưng bày nhằm giới thiệu đến bạn đọc những thông tin hữu ích, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Tủ sách chuyên đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Ảnh: Thư viện Quân đội. 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đây là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng lý luận của Đảng, một nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, nhằm giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của Đảng; đồng thời luôn gắn liền với xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức và đạo đức, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Triển lãm góp phần giúp bạn đọc có điều kiện tiếp cận, nhận diện rõ bản chất của những quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp những luận cứ cho việc khẳng định tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của đường lối, quan điểm của Đảng ta; củng cố niềm tin vững chắc vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn,

Tủ sách được trưng bày đến 12-7.

GIA KHÁNH