leftcenterrightdel
 Đông Anh là một trong nhiều địa phương thực hiện hiệu quả việc phủ sóng thiết chế văn hóa thôn, làng. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Hà Nội phấn đấu giai đoạn 2022-2026 toàn thành phố có 80% người dân được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 100% quận, huyện, thị xã có thiết chế văn hóa, thể thao; 50% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 86-88% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 75% tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa; 70-73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hằng năm. 

THÁI AN