Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khóa IX (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới (2020-2025), kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2015-2020, phổ biến quy chế bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa mới. Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận về những kết quả tích cực, những điểm còn hạn chế trong hoạt động 5 năm qua, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ X, hội tập trung thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học-nghệ thuật. Hoạt động phát triển văn học tập trung theo phương hướng: “Tiếp tục đổi mới tư duy văn học, mở rộng đề tài, chủ đề, phương pháp sáng tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả văn học, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Đại hội đã công bố danh sách ứng cử để bầu Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X.

Hôm nay (25-11) diễn ra phiên họp ra mắt ban chấp hành, bầu các chức danh chủ tịch, 3 phó chủ tịch.

HÀM ĐAN