Các tiêu chí đánh giá tổ chức đổi mới sáng tạo của Clarivate chú trọng vào hoạt động đổi mới sáng tạo và phát minh sáng chế bao gồm 4 tiêu chí: Số lượng bằng sáng chế, số lượng trích dẫn, thành công của bằng sáng chế và mức độ toàn cầu hóa, sử dụng cơ sở dữ liệu thuộc sở hữu của Clarivate từ 2014-2018. Cùng với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam có hai đại diện được vinh danh và trao giải thưởng này là: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (hạng mục Tổ chức nghiên cứu của Chính phủ) và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (hạng mục Doanh nghiệp).

HÀ LINH