Trong quá trình triển khai, tình trạng thiếu giáo viên môn Tin học sẽ xảy ra khi chuyển sang dạy học bắt buộc từ năm học 2022-2023 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với môn Công nghệ, giáo viên phải thực hiện được giáo dục STEM trong môn học cũng như tổ chức được các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường. Do đó, môn Công nghệ cùng với một số môn học khác nên được xem xét chuyển thành môn học đặc thù. Giải pháp trước mắt trong điều kiện chưa đào tạo được giáo viên đặc thù, có thể lấy giáo viên Tin học bồi dưỡng Công nghệ để dạy Tin học và Công nghệ; xây dựng tiêu chí tuyển dụng giáo viên dạy môn Tin học phù hợp với thực tế địa phương.

KHÁNH HÀ