Tại tọa đàm, các chuyên gia đã báo cáo về các nghiên cứu: Dự báo giáo viên ở một số nước trên thế giới; vai trò của dự báo giáo dục và dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay; phương pháp dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Theo đó, hiện nay cả nước thiếu tới 76.000 giáo viên nhưng có tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các môn học, giữa các địa phương mà không điều tiết được. Vì vậy, công tác dự báo giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cần thiết nhằm phát hiện và bố trí sử dụng các nguồn lực giáo viên trong tương lai một cách có căn cứ thực tế...  

 

UYÊN NHI