Quy chế quy định, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia; Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh; trưởng ban là lãnh đạo UBND tỉnh. Trách nhiệm của Bộ GD&ĐT trong kỳ thi này cũng được quy định rõ, đó là Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức kỳ thi; quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác. Bộ GD&ĐT cũng có trách nhiệm đối sánh kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức kỳ thi tại địa phương.

KHÁNH HÀ