600 tư liệu được trưng bày theo 4 nội dung. Thông qua các tư liệu tiêu biểu được Thư viện quốc gia Việt Nam lựa chọn trưng bày, người dân cả nước và bạn đọc sẽ có cơ hội hiểu thêm về bối cảnh, diễn biến, tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Ngày Độc lập 2-9; tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã được phát huy trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, đổi mới và phát triển đất nước phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. Triển lãm diễn ra đến hết tháng 9-2020.

HÀM ĐAN