Trước đó, ngày 25-5, QUTƯ tổ chức Hội nghị thảo luận xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội (ĐBQĐ) lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư QUTƯ dự và phát biểu chỉ đạo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội ĐBQĐ lần thứ X; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI và yêu cầu một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đại hội ĐBQĐ lần này phải tiếp tục kế thừa, phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của quân đội anh hùng, xây dựng ĐBQĐ thực sự trong sạch, vững mạnh (TSVM); xác định như một đại hội điểm để làm gương cho các đại hội khác học tập.

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị QUTƯ, Thường vụ QUTƯ yêu cầu:

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thường vụ QUTƯ và các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội lần này, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là chuẩn bị về văn kiện, nhân sự ở đại hội từng cấp bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định. Trong chuẩn bị các văn kiện cả phần kiểm điểm và phương hướng cần kết cấu nội dung công tác xây dựng Đảng thành một mục riêng; đề cập sâu sắc nội hàm công tác xây dựng Đảng cả chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, về quán triệt, thực hiện nguyên tắc “Đảng lãnh đạo quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt”. Chú trọng đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực để xây dựng tổ chức đảng TSVM, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội thực sự tiên phong, gương mẫu, vững vàng, kiên định trước mọi thử thách, dám chấp nhận hy sinh, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa, kiên quyết, quyết liệt hơn nữa trong ngăn ngừa, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường. Đại hội ở từng cấp phải thực sự dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao tính xây dựng, tính chiến đấu, không giấu giếm, né tránh khuyết điểm; tỏ rõ bản lĩnh, ý chí, quyết tâm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên và cả tập thể đảng bộ, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, thật sự mẫu mực, tiêu biểu, làm gương cho các đảng bộ khác trong toàn Đảng theo đúng chỉ đạo và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, kết hợp với các cuộc vận động của các cấp, các ngành và các đợt thi đua đột kích, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; kế thừa, phát huy truyền thống quân đội anh hùng, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tạo sự đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu ĐBQĐ lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nắm chắc tình hình mọi mặt, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

QUANG THẮNG