Việt Nam kêu gọi tăng cường bảo vệ thường dân và hạ tầng dân sự trong xung đột vũ trang

Việt Nam kêu gọi tăng cường bảo vệ thường dân và hạ tầng dân sự trong xung đột trang