Đột phá xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI, chưa có tổ chức Đảng

Đột phá xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI, chưa có tổ chức Đảng

Hiến kế xây dựng Đoàn, phát triển Đảng trong thanh niên

Hiến kế xây dựng Đoàn, phát triển Đảng trong thanh niên

Ra mắt sách về xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

Ra mắt sách về xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân

Góp ý dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023

Góp ý dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng