Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43 về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43 về phục hồi, phát triển kinh tế - hội

Phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm, an sinh xã hội vùng dân tộc thiểu số

Phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm, an sinh hội vùng dân tộc thiểu số

Giải pháp đắc lực hỗ trợ chuyển đổi số ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Giải pháp đắc lực hỗ trợ chuyển đổi số ngành Lao động - Thương binh và hội

Hỏi-đáp pháp luật: Nội dung Dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Nội dung Dự án “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-đáp pháp luật: Việc huy động nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm các giải pháp nào?

Hỏi-đáp pháp luật: Việc huy động nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 bao gồm các giải pháp nào?

Phạm vi và đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030

Phạm vi và đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030

Tìm giải pháp phát triển kinh tế, xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tìm giải pháp phát triển kinh tế, hội cho đồng bào dân tộc thiểu số

 Hỏi-đáp pháp luật: Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 hướng đến phạm vi, đối tượng điều chỉnh là gì?

Hỏi-đáp pháp luật: Đề án tổng thể phát triển kinh tế- hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030 hướng đến phạm vi, đối tượng điều chỉnh là gì?

Hỏi-Đáp pháp luật: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cho tiểu dự án 2 của dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-Đáp pháp luật: Nguồn vốn ngân sách nhà nước cho tiểu dự án 2 của dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-Đáp pháp luật: Tổ chức triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-Đáp pháp luật: Tổ chức triển khai thực hiện tiểu dự án 2 của dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-Đáp pháp luật: Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hỏi-Đáp pháp luật: Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi