Vùng 2 Hải quân tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167

Vùng 2 Hải quân tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167

Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển

Vùng 2 Hải quân kịp thời cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển