Vùng 2 Hải quân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Vùng 2 Hải quân tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đoàn công tác số 9 - TP Hồ Chí Minh thăm và giao lưu tại Vùng 2 Hải quân

Đoàn công tác số 9 - TP Hồ Chí Minh thăm và giao lưu tại Vùng 2 Hải quân

Vùng 2 Hải quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị

Vùng 2 Hải quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị

Vùng 2 Hải quân tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Vùng 2 Hải quân tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

4 tốt - 1 nghiêm ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện

Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện