Bàn giao Viện Thiết kế trực thuộc Bộ Quốc phòng về Tổng cục Hậu cần

Bàn giao Viện Thiết kế trực thuộc Bộ Quốc phòng về Tổng cục Hậu cần