Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt, chúc Tết Văn phòng Trung ương Đảng