Việt Nam đề nghị UNDP tiếp tục hỗ trợ nguồn lực

Việt Nam đề nghị UNDP tiếp tục hỗ trợ nguồn lực

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội xanh

UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội xanh