Trường Sĩ quan Lục quân 1: Khai mạc tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin

Trường quan Lục quân 1: Khai mạc tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức lễ báo công cho học viên trước khi tốt nghiệp

Trường quan Lục quân 1 tổ chức lễ báo công cho học viên trước khi tốt nghiệp

Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Trường quan Lục quân 1 tổng kết thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương

Trường Sĩ quan Lục quân 1 khai mạc kiểm tra kỹ năng nghề năm 2022

Trường quan Lục quân 1 khai mạc kiểm tra kỹ năng nghề năm 2022

Luyện bắn súng ở Trường Sĩ quan Lục quân 1

Luyện bắn súng ở Trường quan Lục quân 1